ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ช่วยแก้ไข ปัญหาการลงเวลาแทนกันได้ 100% โทร 089-106-2456.  (อ่าน 325 ครั้ง)

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในทุกวงการ เช่น ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลาทำงาน สำหรับเข้าออกงาน ระบบเปิด-ปิดประตู ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้แก่ การพิสูจน์ตัวตน โดยอาศัยหลักการที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกัน การทดแทนการใช้บัตร เช่น ATM, Credit card, Smart card



เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Finger scan หรือ Fingerprint Scanner เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึกในรูปแบบของข้อมูลดิจิทอล ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยมีความก้าวหน้ามากขึ้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดตามโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเมื่อก่อนตามโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้ระบบตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนด้วยระบบตอกบัตร แต่การใช้ระบบตอกบัตรจะทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษตอกบัตร ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาประยุกต์จึงทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก

ในปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังถูกนำมาใช้งานกับธุรกิจทั่วไปหรืออาคารสำนักงานทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานได้แม่นยำ มีความผิดพลาดของข้อมูลน้อย ใช้งานง่าย และสะดวกในการติดตั้ง ด้วยเห็นผลดังกล่าวจึงทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องใช้สำนักงานที่องค์กรต่างๆในยุคปัจจุบันต้องหามาใช้ไปแล้วนั่นเอง

Biometrics คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ ที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่นๆ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้น ในกรณีที่อาจเป็นผู้ต้องสงสัยในการละเมิดกฎหมายได้อีกด้วย คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น ส่วนเสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์ ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของเจ้าของ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา) ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometrics

การสแกนลายนิ้วมือหรือที่เรียกว่า Biometric ซึ่งรหัสเป็น รหัสประจำตัวที่มีเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเท่านั้น ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคล

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

bestpostdd11

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1710
  • ดูรายละเอียด
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้